• Telefon:
  +385 23 689 063

 • Lokacija:
  Stjepana Radića C-12,
  23450 Obrovac

O nama

Komunalno poduzeće

INFRA-GRAD d.o.o. obavlja održavanje čistoće na području Grada Obrovca, te je obavezan osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Grada Obrovca.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu čiji sastavni dio čini dinamika odvoza glomaznog otpada iz kućanstva. Intenzitet organiziranog odvoza komunalnog otpada na pojedinom području prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda za otpad bude dovoljan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

Usluge

 • 01.

  Održavanje čistoće

  Infra-grad je obavezan održavati čistoću, postavljati dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera) i održavati u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novim.

 • 02.

  Odvoz otpada

  Infra-grad je dužan osigurati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada dužan je odvesti komunalni otpad s najbliže lokacije na koje vozila mogu pristupiti.

 • 03.

  Komunalni otpad

  Komunalni otpad u smislu odredbi Zakona o otpadu je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je po svom sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

SAZNAJ VIŠE